Zakaj je arbitražno sodišče pomembno za STO / Perchè il tribunale d’arbitraggio è importante per TLT

usArbitražno sodišče bo določilo dokončno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Pri tem pa se bo dotaknilo tudi direktno Svobodnega tržaškega ozemlja (STO), saj bo presojalo ali veljajo zakoni STO po letu 1954. Implicitno bo tudi presojalo veljavnost Osimskega sporazuma. Pomembno je tudi, da je to lahko precedens za cono A. Glej spodaj citat.

Il tribunale d’arbitraggio definirà la frontiera tra Slovenia e Croazia. Con questo toccherà anche direttamente il Territorio Libero di Trieste (TLT), perché sarà giudicato se le leggi del TLT valevano anche dopo il 1954. Implicitamente sarà anche valutata la validità del accordo di Osimo. Importante è anche che questo potrebbe essere un precedente per la zona A.
Vedi in giù il citato (in Italiano).

Citat iz mnenja Ustavnega sodišča:

Ob določitvi poteka meje na morju se bo arbitražno sodišče moralo opredeliti tudi do obalnega območja. Prav na območju bivše cone B STO je namreč meja najbolj nedoločena, zato bo moralo arbitražno sodišče določiti potek meje originarno. Načelo uti possidetis iuris bo v tem primeru podrejeno pravilom in načelom mednarodnega prava (točka a 4. člena Sporazuma), torej konkretno Osimskemu sporazumu ter londonskemu memorandumu s specialnim statutom kot sestavnim delom memoranduma. Občina Piran je od XIII. stoletja obsegala tudi katastrski občini Kaštel in Savudrijo,[9] ki sta bili leta 1947 z odlokom Vojaške uprave jugoslovanske armije oddvojeni. Po razpustitvi STO bi morala biti vzpostavljena civilna politična upravna enota Piran v omenjenem zgodovinskem okviru, s 7. členom navedenega specialnega statuta pa je bila prepovedana delitev civilnih administrativnih enot. Pri razlagi Osimskega sporazuma in z njim povezanih aktov arbitražno sodišče ne bo moglo prezreti temeljev teh mednarodnopravnih dokumentov. Jugoslavija je leta 1954 dobila cono B STO s tem, da je cona A STO s slovenskim etničnim prostorom in preko 140.000 naših rojakov pripadla Italiji.[10] Ob dejstvu, da sta bila na celotnem ozemlju STO uradna jezika le italijanski in slovenski, bi ob upoštevanju teh okoliščin morala biti razmejitev prejšnje cone B STO drugačna. Republika Slovenija bo morala to ustrezno opredeliti pri vsebini spora po drugem odstavku 3. člena Sporazuma. Pri takšni širši opredelitvi območja, na katerem naj arbitražno sodišče določi potek kopenske meje, pa ni omejitve, kot je posebej poudarjeno v 25. točki mnenja.

Citato dal opinione del tribunale costituzionale:

Quando si definirà la frontiera sul mare, la corte d’arbitraggio dovrà dichiararsi anche sul territorio costiero.
Proprio su questo territorio della ex zona B del TLT, la frontiera è la più indefinita, perciò il tribunale d’arbitraggio dovrà definire le frontiere originariamente. Il principio uti possidetis iuris sarà in questo esempio sottoposto alle regole e norme della legge internazionale (punto a 4. articolo del trattato), quindi concretamente al trattato di Osimo e il Memorandum di Londra con lo statuto speciale come la parte del Memorandum. Il comune di Pirano ha dal XIII. secolo incluso anche i comuni catastali di Castelvenere e Salvore[9] fino all’anno 1947, quando con un decreto del governo militare Jugoslavo (VUJA) sono stati tolti fuori. Dopo lo scioglimento del TLT si dovrebbe instaurare la politica-civica zona amministrativa di Pirano nel ambito della menzionato confine storico, e anche con il 7. articolo nello statuto speciale era proibito dividere zone amministrative civili. Nell’interpretazione del trattato di Osimo e con i trattati connessi, il tribunale di arbitraggio non potrà trascurare i fondamenti di questi documenti della legge internazionale. Jugoslavia ha nel 1954 ricevuto la zona B TLT, ma con il fatto che la zona A TLT, con il territorio etnico sloveno e con in più di 140.000 dei nostri compatrioti, ha appartenuto all’Italia.[10] Con il fatto che su tutto il territorio del TLT le lingue ufficiali erano soltanto italiano e sloveno, la divisione della zona B del TLT dovrebbe essere differente. Reppublica di Slovenia dovrà adeguamente chiarirsi nel contenuto del conflitto sotto il 3. articolo del trattato. Con tale definizione più larga del territorio, sul quale deve il tribunale definire la frontiera sulla terra, non c’è nessun limite come è stabilito nel 25. articolo dell’opinione.

Advertisements

Oznake: , , , , , , , , , ,

One response to “Zakaj je arbitražno sodišče pomembno za STO / Perchè il tribunale d’arbitraggio è importante per TLT”

  1. Marcus says :

    Un arbitrato totalmente inutile poiché le acque territoriali del TLT sono acque neutrali (internazionali) che servono al libero accesso dalle acque internazionali al PLT. Sarebbe come andare a discutere di consegnare il canale di Panama allo Stato di Panama, che tuttavia non può garantire il libero passaggio alle navi di qualsiasi bandiera.
    Per il canale di Panama è responsabile l’USA
    Per le acque territoriali del TLT è responsabile l’UNSC

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: